ข่าวแจกคืออะไร การเขียนข่าวแจก การจัดส่งข่าวแจก

ข่าวแจกคืออะไร

ข่าวแจกซึ่งในหนังสือภาษาอังกฤษเรียกว่า  new release  หรือ  press release  นั่นคือข่าวสารซึ่งองค์การสถาบันหรือหน่วยงานส่งหรือแจกจ่ายศูนย์หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน 1 เดือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนำไปเผยแพร่หรือกระจายข่าวสารดังกล่าวไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในตัวสถาบันรวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกหรือภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประชาชน อันเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์องค์การสถาบันอย่างหนึ่ง ข่าวแจ้งจึงมักเป็นข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับนโยบายโครงการหรือกิจกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งผลงานการปฏิบัติงานขององค์การสถาบัน

new release

หลักการเขียนข่าวแจก

 • การเขียนข่าวแจกต้องยึดหลักการเขียนข่าว คือใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำไม และอย่างไร ซึ่งจะต้องเขียนโดยตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ในประโยคแรกของย่อหน้าแรกพร้อมด้วยรายละเอียดที่ตามมา
 • ข่าวแจกควรพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดมีความประณีตสวยงามบนกระดาษสีขาวที่มีหัวหรือชื่อขององค์การสถาบัน กระดาษพิมพ์มีขนาด 8 เศษ 1 ส่วน 2 คูณ 11 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กันทั่วไปและการพิมพ์นั้นควรพิมพ์แบบ double space เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและอ่านง่าย
 • ใช้พิมพ์หน้าเดียวเท่านั้น ถ้าหากไม่ขาวมากเกินกว่า 1 หน้าก็ให้พิมพ์ใส่อีกแผ่นหนึ่งไม่ควรพิมพ์สองหน้าโดยใช้กระดาษแผ่นเดียว ในกรณีที่มีข่าวต่อหน้าต่อไปควรจะพิมพ์คำว่ายังมีต่อ ไว้ที่ส่วนล่างของหน้ากระดาษด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมเขียนลงเลขทีน่าเป็นอันขาด
 • ระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งข่าวแจก ซึ่งคนพิมพ์อย่างชัดเจนบนหัวกระดาษการระบุรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว กรณีที่มีสิ่งสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติม
 • เนื้อข่าวไม่จำเป็นต้องเขียนให้ยาวมาก คนเขียนเรื่องสั้นกะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ชัดเจน
 • ตามหลักสากลนิยมมาพิมพ์ข้อความว่าสำหรับการเผยแพร่ทันที ไว้บนขวามือของหัวข้อข่าวด้วยในบ้านเราหรือบางแห่งก็นิยมใช้แต่บางแห่งก็ไม่นิยม

การจัดส่งข่าวแจก

การจัดส่ง new release ให้แก่หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนนั้น อาจไม่จำเป็นจะต้องส่งเป็นประจำทุกวัน อาจจะส่งเป็นระยะระยะหรือครั้งเขาก็ได้ตามความเหมาะสมหรือตามแต่ที่องค์การสถาบันต้องการจะเผยแพร่ข่าวนั้นการจัดส่งเขาแต่หากใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์หรือไปส่งด้วยตัวเองก็ได้ซึ่งวิธีหลังนี้เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากกว่า

กฎกติกามารยาทการใช้ระบบสนทนาแบบ online

กฎกติกามารยาท

กฎกติกามารยาทการใช้ระบบสนทนาแบบออนไลน์

บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีคำสั่งให้ใช้ในการโต้ตอบกันแบบออนไลน์หลายคำสั่ง หรือมีการสนทนาเป็นกลุ่ม ในการเรียกหาหรือเปิดสนทนาตลอดจนการสนทนาจะต้องคำนึงถึงมารยาทที่สำคัญดังนี้

 • คุณเรียกสนทนาจากผู้ที่เรารู้จักและต้องการสนทนาด้วย หรือมีเรื่องสำคัญที่จะติดต่อด้วย ควรระลึกเสมอว่าการขัดจังหวะผู้อื่นที่กำลังทำงานอยู่อาจสร้างปัญหาได้
 • ก่อนการเลือกคู่สนทนา ควรตรวจสอบสถานะการใช้งานของคู่สนทนาที่ต้องการเรียก เพราะการเล่นแต่ละครั้งจะมีข้อความไปปรากฏบนจอภาพของไฟล์ถูกเรียก ซึ่งก็สร้างปัญหาการทำงานได้ เช่น ขณะกำลังทำงานค้าง ftp ซึ่งไม่สามารถหยุดได้
 • หลังจากเลือกไปชั่วขณะผู้ที่ถูกเรียกไม่ตอบกลับแสดงว่าคู่สนทนาอัพเดตงานสำคัญขอให้หยุดการเรียก เพราะข้อความที่เรียกไปปรากฏบนจออย่างแน่นอนแล้ว
 • คุณใช้วาจาสุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกันการแทรกอารมณ์ขันควรกระทำกับคนที่รู้จักคุ้นเคยและเท่านั้น

กฎกติกามารยาทการใช้ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบข่าวสารที่ให้บริการในสังคมอินเตอร์เน็ตมีหลายระบบเช่น   usenet news  ระบบสมาชิกแจ้งข่าว หลายสมาคมบอกรับสมาชิกและให้ข่าวสารที่สม่ำเสมอกับสมาชิกด้วยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอข่าวและผู้อภิปรายเรื่องต่างๆที่เขียนลงไปจะกระจายออกไปทั่วโลกเช่น ข่าวบน usenet news  แต่ละกลุ่มเมื่อส่งออกกระจายไปยัง server อื่นๆทั่วโลก ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะที่ต้องการเขียนข่าวสารบนกระดานข่าวจะต้องเคารพกฎกติกามารยาทโดยเคร่งครัด

ข้อปฏิบัติที่สำคัญได้แก่

 • ให้เขียนเรื่องให้กระชับข้อความกวนสั้นตรงประเด็นไม่กำกวมใช้ภาษาที่เรียบง่ายสุภาพเข้าใจได้
 • ในแต่ละเรื่องที่เขียนให้เขียนให้ตรงโดยข้อความที่เขียนควรจะมีหัวข้อเดียวต่อเรื่อง
 • ในการเขียนพาดพิงถึงผู้อื่นให้ระมัดระวังในการละเมิด หรือสร้างความเสียหายให้ผู้อื่นการใช้อีเมลอาจตรงประเด็นกว่า
 • ให้แหล่งที่มาของข้อความอ้างอิงแหล่งข่าวได้ไม่เรียกว่าโคมลอย ข่าวลือหรือเขียนข่าวเพื่อความสนุกขาดความรับผิดชอบ
 • จำกัดความยาวของเขาและหลีกเลี่ยงตัวอักษรควบคุมพิเศษอื่นๆเพราะหลายเครื่องที่อ่านข่าวอาจมีปัญหาในการแสดงผล
 • ข่าวบางเขามีการกระจายกันมาเป็นลำดับและอ้างอิงต่อต่อกันมาการเขียนเขาจึงควรพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่าส่งจดหมายตอบโต้ไปยังผู้รายงานข่าวคนแรก
 • ไม่ควรใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือในเรื่องการค้า
 • การเขียนข่าวทุกครั้งต้องลงชื่อและลายเซ็นตอนล่างของข้อความเพื่อบอกชื่อตำแหน่งแอดเดรสที่อ้างอิงได้ทางอินเตอร์เน็ตหรือให้ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • ในการทดสอบการส่งไม่ควรทำพร่ำเพรื่อการทดสอบควรกระทำในกลุ่มข่าวท้องถิ่นที่เปิดให้ทดสอบการส่งข่าวอยู่แล้ว เพราะการส่งข่าวแต่ละครั้งจะกระจายไปทั่วโลก
 • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรใหญ่เพราะหมายถึงการตะโกนหรือการแสดงความไม่พอใจถ้าต้องการเน้นคำให้ใช้เครื่องหมายข้อความแทน
 • ไม่ควรนำข้อความที่ผู้อื่นเขียนไปกระจายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเรื่อง
 • ไม่ควรใช้ข้อความตลกขบขันหรือคำเฉพาะคำกำกวมหรือคำหยาบในการเขียนข่าว
 • ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
 • ไม่ควรคัดลอกข่าวจากที่อื่นเช่นจากหนังสือพิมพ์ทั้งหมดโดยไม่มีการสรุปยอดและเมื่อสงครามยอดจะต้องอ้างอิงที่มา
 • ไม่ควรใช้กระดานข่าวเป็นที่ตอบโต้หรือละเมิดผู้อื่น
 • การเขียนข้อความจะต้องไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวและระลึกเสมอว่าข่าวที่เขียนหรืออธิบายนี้จะกระจายไปทั่วโลกและมีผู้อ่านจำนวนมาก
 • ในการเขียนคำถามส่งในกลุ่มข่าวจะต้องส่งลงในกลุ่มที่ตรงกับปัญหาที่เขียนนั้นและเมื่อจะตอบก็ต้องให้ตรงประเด็น
 • ในการบอกรับข่าวด้วย mailing list และมีเขาเข้ามาจำนวนมากทางอีเมล์จะต้องอ่านข่าวและโอนมาไว้ที่เครื่องของตนหรือลบออกจากอินบล็อกและหักไม่อยู่หรือไม่ได้เปิดตู้จดหมายเกินกว่า 1 สัปดาห์ จะต้องส่งไปบอกยกเลิกการรับเพื่อว่าจะได้ไม่มีจดหมายส่งเข้ามามาก

ขั้นตอนการศัลยกรรมเสริมหน้าอก

ขั้นตอนการศัลยกรรมเสริมหน้าอก

ในขั้นตอนแรกก่อนเข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอก (ทำนม) แพทย์จะให้คำปรึกษาและสอบถามความต้องการของผู้ผ่าตัดว่าต้องการเสริมหน้าอกขนาดเท่าไหร่ เสริมรูปทรงหยดน้ำหรือทรงกลม ควรใช้วัสดุประเภทใด เพราะแต่ละคนนั้นมีลักษณะเต้านมที่แตกต่างกัน โดยจะประเมิณอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความพึงพอใจสูงสุด

ทำนม
ศัลยกรรมหน้าอก ทำนม

ขั้นตอนการผ่าตัดมีดังนี้

 1. แพทย์จะทำการวัดขนาดหน้าอกก่อนทำศัลยกรรมทำนม
 2. แพทย์จะระบุตำแหน่งที่จะทำการผ่าตัดตามที่ได้ให้คำปรึกษาในเบื้องต้นว่าจะเลือกการผ่าตัดเสริมหน้าอกจากตำแหน่งไหน
 3. แพทย์ให้ยาสลบ ก่อนการผ่าตัด
 4. ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการผ่าตัด
 5. ใช้เทคนิคในการใส่ซิลิโคนจากตำแหน่งต่างๆ ในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแพทย์แต่ละท่าน
 6. เมื่อใส่ซิลิโคน จัดตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะทำการเย็บผิดรอยแผลให้สวยงาม

การเตรียมตัวก่อนศัลยกรรมเสริมหน้าอก

 • งดแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอก
 • งดรับประทานยากลุ่มแอสไพริน งดยาแก้ปวดทุกประเภท และงดยากลุ่มที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • หากมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้ยา ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบโดยละเอียด
 • งดอาหารและน้ำก่อนผ่าตัด 6 ชั่วโมง
 • ก่อนเข้ารับการผ่าตัดควรอาบน้ำ ทำความความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อย

ข้อควรปฏิบัติหลังผ่าตัดเสริมหน้าอก

 • หลังเข้ารับการผ่าตัด ควรมีระยะเวลาในการพักฟื้นและควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเข้มงวด ซึ่งข้อแนะนำและการดูแลหลังการผ่าตัดเสริมหน้าอก มีดังนี้
 • หลังการผ่าตัดเสริมหน้าอก อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นอาการอันเนื่องมาจากฤทธิ์ยาสลบ
 • หลังการผ่าตัดเสริมหน้าอก 3-7 วัน จะมีอาการปวดระบมบริเวณรักแร้ หรือหน้าอก อาการปวดระบมจะดีขึ้นหลังเสริมอก 1 สัปดาห์
 • สำหรับบางกรณี ผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีรอยฟกช้ำ ซึ่งไม่เป็นอันตราย รอยฟกช้ำจะหายไปเอง
 • 2-3 วันหลังการผ่าตัดเสริมหน้าอก พยายามอย่าขยับหรือเคลื่อนย้ายร่างกายมาก เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนแผล
 • ในช่วง 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัด ควรเช็ดตัวแทนการอาบน้ำเพื่อเลี่ยงไม่ให้น้ำโดนแผล
 • ต้องเริ่มนวดหน้าอก หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์ ซึ่งแพทย์จะสอนวิธีการนวดหน้าอกตามความเหมาะสมของแต่ละคน
 • 1 เดือนแรกหลังการศัลยกรรมเสริมหน้าอก ไม่ควรสวมใส่ยกทรงแบบมีโครงเหล็ก
 • 1 เดือนแรกหลังการศัลยกรรมเสริมหน้าอก ห้ามยกของหนัก และไม่ทำกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมาก หลังผ่าตัดเสริมหน้าอก 2 เดือน จึงสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ
 • ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง และมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

ปัญหาผมร่วง แก้ได้ด้วยแชมพูแก้ผมร่วงสมุนไพร

แก้ปัญหาผมร่วง ด้วยแชมพูแก้ผมร่วงสมุนไพร

ในปัจจุบันนั้น ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งเรื่องของการดูแลเส้นผมด้วยแชมพูแก้ผมร่วงสมุนไพร เพราะอายุที่มากขึ้น ภาวะความเครียด และการใช้สารเคมีที่มากจนเกิดไป จนเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้ผมแห้งเสีย เกิดการหลุดร่วงได้ แต่เรายังมีวิธีการดูและเส้นผมอย่างง่าย ๆ เพื่อช่วยทำให้เส้นผมกลับมามีสุขภาพดีได้อีกครั้ง จากการใช้แชมพูแก้ผมร่วงสมุนไพรดังต่อไปนี้

แชมพูแก้ผมร่วงมะหาด เป็นแชมพูที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วง มีปัญหาเชื้อราบนหนังศีรษะ แก้การเกิดรังแค และแก้ปัญหาผมร่วงที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือแม้แต่ผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงรักษามะเร็ง ที่กำลังทำคีโม และผมร่วงที่เกิดจากพันธุกรรม จะทำให้ผมดกดำขึ้น ทำให้รากผมแข็งแรง จึงช่วยทำให้ผมมีน้ำหนัก จัดทรงง่าย เหมาะกับผมทุกสภาพ และอ่อนโยนต่อหนังศีรษะและเส้นผม

แชมพูแก้ผมร่วงอัญชัน ดอกอัญชันนั้นถูกใช้เป็นแชมพูสระผมมาตั้งแต่ในอดีต เนื่องจากมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงอยู่เสมอ และช่วยลดปัญหาผมหงอกก่อนวัย ลดการหลุดร่วงของเส้นผม ทำให้รากผมของแรง ผมดกดำเงางามเป็นประกาย และเหมาะสำหรับผมทุกสภาพ

แชมพูแก้ผมร่วงมะกอกฝรั่ง ซึ่งเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีสรรพคุณในการบำรุงเส้นผม ทำให้เส้นผมแข็งแรง มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาหนังศีรษะและเส้นผมให้มีความชุ่มชื่นอยู่เสมอ จึงทำให้หนังศีรษะมีสุขภาพดี จึงส่งผลให้เส้นผมได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ จึงทำให้รากผมแข็งแรง เมื่อรากผมแข็งแรงก็จะช่วยลดการเกิดผมเสีย ที่ก่อให้เกิดปัญหาผมหลุดร่วง

แชมพูแก้ผมร่วงสูตรว่านหางจระเข้ เราทราบกันดีอยู่แล้วถึงสรรพคุณที่ดีของว่านหางจระเข้ในหลาย ๆด้าน แต่สรรพคุณเด่นอีกด้านหนึ่งของว่านหางจระเข้คือ การบำรุงเส้นผมให้นุ่มชุ่มชื่น ซึ่งแชมพูสูตรว่านหางจระเข้นี้ ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะมีข้อดีในเรื่องทำให้ผมเนียมนุ่ม และทำให้ผมมีน้ำหนักแบบเป็นธรรมชาติ และยังมีส่วนช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะ จึงช่วยทำให้หนังศีรษะมีสุขภาพดีมากขึ้น จึงช่วยทำให้รากผมแข็งแรงมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญทำให้เส้นผมที่ขึ้นมาใหม่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น มันจึงช่วยป้องกันผมหลุดร่วงอย่างเป็นธรรมชาติ

แชมพูบัวศรีฟ้า
แชมพูบัวศรีฟ้า

นอกจากการบำรุงศีรษะด้วยแชมพูแก้ผมร่วงสมุนไพรแล้ว การดูแลรักษาความสะอาดของเส้นผม และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทำร้ายเส้นผม จากการใช้สารเคมีที่มีความรุนแรง ก็นับเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่จะช่วยทำให้เส้นผมกลับมามีความแข็งแรง ทำให้เส้นหนังศีรษะมีสุขภาพดี รากผมแข็งแรง ร่วมกับการใช้แชมพูแก้ผมร่วงสมุนไพรก็จะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้อย่างแน่นอน

5 สิ่งที่คุณต้องเจอ หลังการฉีดโบท็อกซ์

ก่อนจะทำการฉีดก็ว่าคิดดีแล้วนะ แต่พอหลังฉีดนี้สิ… ประโยคเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับเพื่อนๆ หลังจากที่ได้ไปลองฉีดโบท็อกหน้าเรียวกันมาแล้ว ทำไมนะเหรอ ก็เพราะว่าไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนที่ได้ลองนะสิ ว่าแล้วผมจึงเกิดไอเดีย ยกเอาประเด็นสำคัญมาเปิดเผยให้เพื่อนๆ ได้รู้กัน เผื่อมีใครที่กำลังจะฉีด จะได้เตรียมใจไว้ก่อนว่าต้องเจอกับสภาพอะไรบ้าง บางทีอาจจะเลิกคิดไปฉีดเลยก็ได้

หลังการฉีดโบท็อกหน้าเรียว แล้วคุณจะเจออะไรบ้าง อ่านดู

ฉีดโบท็อกหน้าเรียวสิ่งแรกที่คุณจะต้องเจอหลังจากฉีดโบท็อกหน้าเรียวก็คือ พูดไม่เหมือนชาวบ้านเค้า เช่น เวลาพูดเหมือนกับว่าจะกัดฟันอยู่ตลอดเวลา หน้าแข็งว่างั้น เวลาหัวเราะก็แปลกๆ ไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างเต็มที่ หัวเราะดังๆ จัดเต็มก็ไม่ได้ แล้วอย่างนี้จะสวยไปเพื่ออะไร ทำอะไรนิดหน่อยก็พลอยจะกังวลว่าโบท็อกซ์ที่ฉีดไว้จะไหล ริ้วรอยจะกลับมาเหี่ยวอีก อยากสวยต้องทน เฮ้อ!

สิ่งที่สองตามมาติดๆ คือ จนลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะอะไรนะเหรอ เพราะว่าการฉีดโบท็อกซ์แต่ละครั้ง ไม่ได้เสียเงินแค่หลักร้อย มันเริ่มกันที่หลักพัน ดันจนกระทั่งไปถึงหลักหมื่น นั่นหมายถึงว่าเพื่อนๆ จะต้องทำงานเก็บเงินหลายเดือนกว่าจะได้ บางคนก็เก็บเงินกันเป็นปีเลยทีเดียว แล้วเงินที่เก็บได้ก็อันตรธานหายไปกับการฉีดโบท็อกหน้าเรียวเพียงครั้งเดียว แต่หากใครที่มีเงินถุงเงินถังก็ไม่ว่ากัน ขอบอกว่าฉีดครั้งเดียวไม่ได้อยู่ไปตลอดชีวิตนะครับ ต้องไปเติมอยู่เรื่อยๆ แล้วอย่างนี้จะไม่ให้หมอรวยได้ยังไง

สิ่งที่สาม คือ อาการที่เกิดจากผลข้างเคียง อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เริ่มตั้งแต่ มีอาการผื่นแดง ปวดบวม หน้ามืด เวียนหัว บางรายมองเห็นภาพซ้อน เห็นภาพไม่ชัด หนักๆ เข้าอาจทำให้ตาบอดได้ นับว่าเป็นเรื่องใหญ่ ถึงแม้จะมีใครออกมาเตือนมากมาย แต่ก็ยังจะเสี่ยงทำกันอยู่ ดูแล้วจะกลายเป็นโทรม มากกว่าสวยนะ

สิ่งที่สี่ คือ ผิวหน้าของคุณจะมีความเงางามผิดปกติ เนื่องมาจากผิวมันตึงเกินไปนั่นเอง ยามที่ต้องแสงไฟแล้วจะสะท้อนแสงออกมาอย่างเห็นได้ชัด นับว่าเป็นผลกระทบที่พอให้อภัยได้ แต่เชื่อเถอะว่าต้องมีคนถามคุณอย่างแน่นอนว่า หน้าทำไมเงาจัง ใส่แป้งอะไร สะท้อนแสงดีจัง แล้วจะนับเป็นคำชม หรือมนุษย์พลาสติกกันดีละเนี่ย น่าคิดเหมือนกันนะ

สิ่งที่ห้า คือ มันกลับมาอีกแว้ว ผมหมายถึงริ้วรอยที่พร้อมจะกลับมาเสมอ คุณต้องรู้ก่อนว่าการฉีดโบท็อกหน้าเรียวนั้น ไม่คงทนถาวร ตลอดกาล มันมีอายุการใช้งานของมันอยู่ (มากสุดก็ไม่เกิน 8 เดือน) นั่นหมายความว่า เมื่อโบท็อกซ์หมดฤทธิ์ ริ้วรอย ยับย่น บนใบหน้า ต่างๆ ที่เคยหายไป ตอนนี้มันจะกลับมาหาคุณอีกครั้ง และวัฏจักรแห่งความงามก็เริ่มต้นใหม่ เป็นเช่นนี้เรื่อยไปไม่จบสิ้น คิดให้ดีก่อนทำ ไม่งั้นมาเสียใจทีหลังไม่ได้นะตะเอง

เมื่อการฉีดโบท็อกหน้าเรียวมีข้อดี แน่นอนว่าต้องมีข้อเสียเป็นธรรมดาของโลก ตอนนี้ใครที่กำลังคิดจะฉีดก็ชั่งใจเอาไว้หน่อยก็แล้วกัน อย่ามองเพียงด้านดีเพียงด้านเดียว เพราะเมื่อเราพลาดไปแล้ว โอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นั้นมันยากยิ่ง ค่าขูดเอาโบท็อกซ์ออก อาจแพงเท่ากับการซื้อรถใหม่คันหนึ่งเลยก็เป็นได้ รู้อย่างนี้แล้วตัดสินใจให้ดี แต่ถึงแม้จะรู้ว่าการฉีดโบท็อกหน้าเรียวมีความเสี่ยงมากเพียงใด แต่เชื่อว่าหลายคนมักจะหาข้ออ้างเพื่อจะสวยได้เสมอ เพราะความสวยมีอำนาจมากกว่าที่เราคิด